Svjetski dan svjesnosti o autizmu

                       02. travanj 2015.

           Ovogodi?nji svjetski moto  obilje?avanja je:

                 STOP DISKRIMINACIJI  ! “ 

  kojim se politi?arima poru?uje da su osobe s autizmom jo? uvijek socijalno

  isklju?ene i nedostatno podr?ane u integraciji u lokalnoj zajednici u razli?itim

  aspektima ?ivljenja.         

  o obilje?avanju 02.travnja u Puli pogledati ovdje  --->   

 kao i ovdje  ----> 

 

 


 

   POZIV ZA  PRIJAVU NA  NEUROFEEDBACK TRETMANE :    

   Po?tovani ,

    upisi zainteresiranih za prijavu na Neurofeedback tretmane  u proljetnom 

    periodu  ( o?ujak - lipanj ),  koji se provode u organizaciji  na?e udruge ,   

    primaju se na broj 095 8882957  ili putem  e_maila : autizamistra@yahoo.com .

   

   Tretmani se odr?avaju u prostoru Udruge za autizam Istra,  Gajeva 3, 2.kat,

    CGU Rojc  - Pula .

    Izvoditeljica: Evguenia Tranfi? , lije?nik-pedijatar  , neurofeedback trener.                                        

 


 

        POZIV NA  JAVNO PREDAVANJE :     

    "Rano prepoznavanje autizma i djelovanje"

 

Ovog ?etvrtka, 18.12.2014., odr?at ?e se predavanje "Rano prepoznavanje autizma i djelovanje" .  

Predavanje se odr?ava u sklopu projekta ?Rana intervencija i produ?eni rehabilitacijski postupci sa djecom pred?kolske dobi autisti?nog spektra?, a namijenjeno je roditeljima i svim zainteresiranima.

      Predava?ica je Jasna ?verko, mag.educ.rehab.

Projekt sufinanciran iz prora?una Istarske ?upanije i Grada Labin za 2014.godinu.

 


 

   POZIV NA  JAVNO PREDAVANJE :    

 

      INSTITUCIONALNA PODR?KA SAVEZU UDRUGA ZA AUTIZAM     

                                          HRVATSKE

 projekt financiran od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog dru?tva

 

Savez u suradnji sa Udrugom za autizam Istra organizira edukativni skup za roditelje, u?itelje, nastavnike i stru?ne suradnike

 

  DJECA S AUTIZMOM U REDOVNIM ?KOLAMA  

                       predava?: mr.sc. Dragana Mami?

 

defektolog i mentor u Centru za autizam u Zagrebu, voditelj programa poticanja senzorne integracije i autor niza stru?nih i znanstvenih radova iz podru?ja rada s osobama s autizmom

                                 Pula, 8. studeni 2014.

Dnevni boravak Dru?tvenog centra Rojc, prizemlje  

                        vi?e o predavanju  pogledati OVDJE --->

 


 

    Svjetski dan svjesnosti o autizmu

                       02. travanj 2014.

 

                 Ovogodi?nji moto organizacije AUTISM EUROPE  je :

        AUTIZAM   I   RAD  MOGU   ZAJEDNO!

 

     vi?e o programu  pogledati ovdje  ------>      


 

 Humanitarni koncert “Istra Bulešiću -  u dvorani

  Pazinskog kolegija     ( www.ipazin.net)                                 

  U  športskoj dvorani Pazinskog kolegija u Pazinu, u subotu 21. prosinca s po?etkom u 17 sati odr?an je humanitarni koncert za Caritas Pore?ke i pulske biskupije ?Istra Bule?i?u?za potrebe djece Istarske ?upanije oboljele od autizma.


Nastupali su : Bruno Krajcar, Daniel Na?inovi?, Nada Galant, Stefani Kri?anac, KUD ?Savi?enta? Zoran Tomai?, Klapa ?Motovun? Gianluca Draguzet, Nikolina Kuhar, Ivan Bottezar, Mario Liupov?ek, Battifiaca, Alen Vitasovi?, VS ?Ro?ice? Zbor Pazinskog kolegija, ?VS ?Lani??e? Ivan Luch, zdru?eni crkveni zbor Umag –Trvi? ?Stari Pazin.

    vi?e o humanitarnom koncertu pogledati ovdje ------->  

 


 

 POZIV NA  JAVNO PREDAVANJE - TEMA:    

                                     

  " Prikaz rada s djecom koja imaju poreme?aj 

  autisti?nog spektra po metodi Floortime"

            

  Odr?at ?e se u prostoru Udruge za autizam Istra,  Gajeva 3, 2.kat,

  CGU Rojc  ,  dana  04.prosinca 2013. u  18.00.

 

   Predava?ica je mr. Kristina Bui? Modru?an, prof. defektolog.

 

   Predavanje je namijenjeno  roditeljima, odgojiteljima, suradnicima i

   osobnim asistentima djece s autizmom, a odr?ava se u sklopu Projekta

   ?Rana intervencija i produ?eni rehabilitacijski postupci sa djecom  

    pred?kolske dobi autisti?nog spektra?sufinanciranog iz Prora?una

    Istarske ?upanije.

 

    vi?e o predavanju  pogledati ovdje ------->  

 

 

 


 

          DAN OTVORENIH VRATA UDRUGA

                                         

 U sklopu poziva  Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske na organizaciju

  DANA OTVORENIH VRATA  UDRUGA  2013. ,   od 12. - 15. lipnja 2013.

 

             UDRUGA  ZA  AUTIZAM  ISTRA poziva  sve ?lanove ,

  po?asne ?lanove, volontere, simaptizere i  dr. zainteresirane  na :

 

  DAN OTVORENIH VRATA U PETAK 14.06.2013.  OD 11:00 DO 13:00

                u prostoru Udruge , Gajeva 3, II kat ,  soba 2.18.  

 

vi?e o programu  pogledati ovdje ------->  

 

 


 

 

              SVJETSKI  DANA  SVJESNOSTI  O  AUTIZMU

                                         02.04.2013.

 

 U sklopu projekta ‘Pula-zdravi grad?planira se odr?ati niz promotivnih  aktivnosti uz sudjelovanje predstavnika Grada Pula, predstavnika ?upanije, ambasadora autizma, na?e i drugih brojnih udruga, simpatizera , volontera , gra?ana Pule.

 

   u PULI ,  Trg Portarata  30.03.2013. od 09.00 do 13.00 sati  

 

PROGRAM OBILJE?AVANJA SVJETSKOG DANA SVIJESTI O AUTIZMU  U PULI  30.03.2012. 

pod motom:   ?Istra treba Centar za autizam?(pdf)

 

   Grad Pula  je pro?le godine podr?ao me?unarodnu kampanju pod  nazivom ?Light It Up Blue?nbsp;  u znak svijesti na postojanje osoba s autizmom te su 

1. i 2. travnja Forum i va?na zdanja  na njemu bili osvjetljeni  u plavu boju, boju autizma. Ove 2013. godine tako?er Grad Pula podr?at ?e ovu akciju.

 


 

POZIV UDRUGE ZA AUTIZAM HRVATSKE

Pozivamo Vas na obilje?avanje Svjetskog dana autizma 02.04.2013. godine pod nazivom ?Autizam treba ? sustavno rje?enje?/strong> .

  U   12,00 sati na Markovom trgu u Zagrebu biti ?e pu?teni baloni sa natpisom ?Autizam 8000? uz prisustvo uva?enih uzvanika, na?e djece, struke, gra?ana i medija,  a nakon toga u 12:30 sati odr?ati ?e se okrugli stol u Hrvatskom saboru na temu rje?avanja problematike autizma uz prisustvo 12 predsjednika udruga ?lanica UZAH-a iz

11 gradova RH.

 


 

                             ?LANICAMA 'IFUOSI'  ( povodom 8. o?ujka)  :

                          POZIVAMO VAS NA AKTIVNO UKLJU?ENJE U RAD OKRUGLOG STOLA :

                                                         

                     '?ENE S INVALIDITETOM U LOKALNIM IZBORIMA'

 

                                             Gradska knji?nica i ?itaonica Pula

                                11. o?ujka (ponedjeljak) 2013. godine u 11.00 sati

                                                                                                                             (     24.10.2016   )


 

                POZIV NA  JAVNO PREDAVANJE - TEMA:      

                          

                                                  RANO  PREPOZNAVANJE  SIMPTOMA

                                                          AUTIZMA  I DJELOVANJE

 

                     U ?etvrtak, 28.02.2013. u 19:30h u OB Pula (Zagreba?ka ulica)

                               Predava?: Jasna ?verko, mag. educ. reh.

                                                                                                                          


       

  ISTARSKI FORUM UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM     

                                        POZIV ZA    OBILJE?AVANJE "03.PROSINCA" 

                                    ME?UNARODNI DAN OSOBA S INVALIDITETOM

 

                                                   Gradska knji?nica i ?itaonica Pula 

                                                    07. prosinca  2012. godine (petak)  u 11.00 sati

         

                                                                                                                         


 

            POZIV NA  JAVNO PREDAVANJE - TEMA: 

                 " OSJE?AJI - METODE U?ENJA PREPOZNAVANJA TRENUTNOG OSJE?AJNOG  STANJA I ISPRAVNOG REAGIRANJA

 NA NJEGA. "

 

             U dnevnom boravku CGU ROJC , Gajeva 3 Pula

                            30. studenog 2012. godine u 17.30 sati

          Predava? je prof.defektolog Sanja Bari?,

          - voditeljica  odgojno- obrazovne skupine za djecu s poreme?ajem iz autisti?nog

         spektra u Centru za autizam- Zagreb, Podru?nica Rijeka;

                                                                                                                        


 

      ERF i UNICEF - STRU?NI SEMINAR : 

 

PRED?KOLSKI ODGOJ DJECE S POREME?AJIMA IZ AUTISTI?NOG SPEKTRA:
uloge i odgovornosti odraslih

?etvrtak, 22. studenoga 2012.

13:30 ? 19:00 sati

Znanstveno-u?ili?ni kampus Borongaj, dvorana Zagreb (crvena zgrada)

------> vi?e  o tome  ---------.> 

 


 

POZIVNICA na predavanje :Mogu?nosti i pozitivni u?inci uklju?ivanja   terapijskih pasa u rad  s djecom s te?ko?ama u razvoju?/font>

                 

 

 povodom europskog tjedna kretanja   20. rujna 2012. u 13:00 sati u Centru udruga Rojc i u 10:00 sati u Gradskoj knji?nici i ?itaonici Pula.

 


 

 POZIVNICA NA DANE UDRUGA - 16.LIPNJA 2012 - DAN OTVORENIH VRATA

  


 

 

OBILJE?AVANJE SVJETSKOG DANA AUTIZMA  02.04.2012.

 

 

PROGRAM OBILJE?AVANJA SVJETSKOG DANA SVIJESTI O AUTIZMU  U PULI  31.03.2012.

pod motom:   ?AUTIZAM JA?A- MI STARIMO?/font> (pdf) .

 


SVJETSKI DAN SVJESTI O AUTIZMU

Objavljeno: 29.03.2012 | 14:45
documents\Gkas Istre 350807.htm


   PRIJEM ZA PREDSTAVNIKE UDRUGE ZA AUTIZAM ISTRA U GRADSKOJ PALA?I POVODOM  OBILJE?AVANJA SVJETSKOG DANA SVJESTI O AUTIZMU   

 documents\Regional Express  online magazin.htm 

  

 

  Svjetski dan svijesti o autizmu,  2. travnja  

  Kako bi se produbila svijest gra?ana  o postojanju autizma, Ujedinjeni narodi  

  Deklaracijom su  proglasili 2 travnja ?/font>  Svjetski dan svijesti o autizmu,

  to je   ujedno i  dan na?e udruge .

 

 

     Popis svih donatora mo?ete pogledati  OVDJE   ....

 

 


  ? 2010 - 2015 ,   Web Dizajn   : www.autism-istria.org

  autizam , autizam istra , autizam kod  djece ,  autizam rehabilitacija ,  autizam simptomi ,

  autizam forum

 

  autizam forum